Algemene voorwaarden - Betonpompwerken Van Loo

Factuurvoorwaarden

Klachten en betalingsvoorwaarden

 1. Klachten dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum, per aangetekend schrijven te worden geformuleerd.
 2. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Westerlo, behoudens uitdrukkelijke andersluidende betalingstermijnen op de factuur of offerte vermeld.
 3. Bij gebrek aan betaling van de factuur uiterlijk 8 dagen na de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd van 15% vanaf de factuurdatum ; bovendien is in dat geval een verhogingsbeding van 15% op het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 62 euro, eveneens van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
 4. Alle kosten zoals, Gerechtskosten, advokaatkosten, verplaatsingskosten, verlet, enz... , die moeten gemaakt worden ter inning van onze factuur vallen VOLLEDIG ten laste van de klant.
 5. In geval van bestelling in opdracht van B.V.B.A. of N.V. verklaren de beheerders zich hoofdelijk borg.

Bevoegde Rechtbanken

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout, en het Vredegerecht van het kanton Westerlo bevoegd ; enkel de Belgische wet is van toepassing.

Tegenstelbaarheid algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant-opdrachtgever ; de algemene voorwaarden van de klant - in strijd met onze algemene voorwaarden - kunnen ons dus niet worden tegengeworpen, tenzij we ze schriftelijk aanvaard hebben.

Pompvoorwaarden

 

Uittreksel van onze algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Door ons te leveren prestaties
  Onze prestaties beperken zich tot het ter beschikking stellen van een betonpomp en de pompist, nodig voor de uitvoering van het pompwerk zelf.  In geen geval kan hij mee ingeschakeld worden voor het plaatsen of afwerken van beton, opruimen van betonresten of dergelijke. Onder geen enkele omstandigheid worden er voorbereidende werken  door ons gedaan,  zoals bv;  afdekken van ramen, gevelstenen van naburig gelegen woningen, auto's, draadafsluitingen, opritten of dergelijke. Ook geen reiniging van deze. Dit is slechts een opsomming en geenzins limitatief. De betonpomp is voorzien van een maximum lengte aan buizenstelsel van 60 m. ledere afwijking hiervan dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij orderplaatsing.
 2. Leveringstermijn
  Het uur van de levering is slechts informatief en heeft geen enkele verbintenis. Er kan dan ook onder geen enkele omstandigheid schadevergoeding aan Van Loo bvba worden gevraagd voor laattijdige leveringen of dergelijke. De orderplaatsing tot reservering van een betonpomp dient schriftelijk te gebeuren met een voorbericht van 2 werkdagen en wordt pas van kracht na uitdrukkelijke aanvaarding van onzetwege.
 3. Annuleringen
  Er worden annuleringskostens in rekening gebracht indien de opdrachtgever niet minimaal 24uur voor reserveringstijdstip annuleert, hier zal minimum het forfaitbedrag van de bestelde pomp doorgerekend worden, indien het om een pompwerk van langer dan 2 uur durende gaat, zal de annuleringskost hiernaar berekend worden.
 4. Voorzieningen voor rekeningen van de klant
  De klant verbindt zich er toe voor het opstellen van de betonpomp een geschikte plaats te voorzien, en er zich van te vergewissen van de toestand van de ondergrond ( buizen, leidingen, reservoirs, putten, enz... ) en dit ZEER NADRUKKELIJK te melden aan de betonpompbedienaar VOOR het opstellen van de pomp. De toegangswegen tot de plaats van de opstelling van de betonpomp dienen aan onderstaande voorwaarden te voldoen, zodat ons materiaal onder de beste en veilisgte omstandigheden kan geschieden:
  • De voorschriften inzake het wegverkeer, de plaatselijke reglementen en de wettelijke schikkingen betreffende de arbeidsbescherming dienen worden nageleefd. Indien nodig zal de klant (werfverantwoordelijke) de nodige formaliteiten vervullen en voor de nodige wegsignalisatie zorgen.
  • Wanneer er in zones van uitgezonderd plaatselijke bediening dient gewerkt te worden, is de opdrachtgever verplicht om dit op voorhand aan de plaatselijke politie te melden zodat hieruit geen boetes aan ons zouden voortvloeien. Geen enkele administratie van werken in deze zones zal nadien door de bvba Van Loo vervuld worden. Alle kosten van zowel de boetes als de administratie hieruit zullen integraal doorgerekend worden.
  • De werfweg dient voldoende verhard te zijn ;;
  • Ze geeft voldoende ruimte om de steunpoten af te stempelen, en voor het plaatsen van de leidingen;
  • Ze bevindt zich niet onder de draaicirkel van kranen, indien toch dient deze geblokkeerd te zijn ;
  • Er bevinden zich geen electriciteitsleidingen, indien toch dient de stroomleverancier toestemming gegeven te hebben ;
  • Eventuele aflopen en riolen moeten voldoende afgeschermd worden om te vermijden dat ze zouden kunnen verstoppen;
  • Alle naburige woningen, auto's, afsluitingen, tuinmuren, opritten of dergelijke moeten worden afgedekt en/of gereinigd worden door de bouwheer, aannemer of werfleider voor eventuele betonspatten. Dit in een minimumstraal van 10 meter. Deze opsomming is geenzins limitatief.
  • Alle afstandsbedieningen van andere machines dienen worden uitgeschakeld om onze zenders niet te storen.
 5. Werfpolis
  De aannemer of bouwheer verbindt er zich toe een "ALGEMENE WERFPOLIS" af te sluiten. Van Loo bvba evert haar prestaties voor een werf, waarbij zij gedekt is door de klant afgesloten verzekering, en waarbij elke schade aan het bouwwerk, de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden en de aansprakelijkheid wegens burenhinder gedekt zijn.
 6. Reinigen van de pomp
  De aannemer of bouwheer voorziet de mogelijkheid om de pomp op de werf te reinigen (1/4 m³ beton + spoelwater). Bij afwezigheid hiervan op de werf zal deze een plaats aanduiden waar ons personeel bovenvermelde taken kan uitvoeren, uitdrukkelijk wanneer onze pompbedienaar beslist dat er met de geleverde beton, die te snelwerkend, en of reeds te lang geproduceerd werd om nog verder te kunnen rijden tot aan de betoncentrale. Zoniet wordt er door onze arbeider zelf een locatie gekozen. Alle kosten voor het verwijderen van beton en cementsluier zijn dan ook onder alle omstandigheden ten laste van de opdrachtgever. Indien geen reiniging van de pomp ter plaatse kan gebeuren, en het verantwoord is om tot op de betoncentrale te rijden om de reiniging uit te voeren, worden er 75,00 euro onkosten aangerekend.
 7. Kwaliteit van beton
  De geleverde beton dient verpompbaar te zijn. Wij houden ons het recht voor alle beton die hieraan niet voldoet te weigeren, dit voor de veiligheid van de arbeiders.
 8. Rendement
  Het minimum rendement dient 20 m3 per uur te bedragen. Indien dit rendement niet bereikt wordt dient onze dispatching hiervan vooraf op de hoogte gebracht te worden dat het om een trager stortritme gaat. We behouden ons het recht om het pompwerk niet uit te voeren wanneer bovenvernoemde zaken niet vermeld werden, doch zullen de forfaitkosten aangerekend worden. De verrekening van de wachttijden geschiedt op basis van de tijden die vermeld staan op onze uitvoeringsbons. Tevens wanneer er bijkomende leidingen gelegd moeten worden gelden de bovenvernoemde voorwaarden. De extra werkuren zullen hiervoor verrekend worden vanaf de aankomst van de pomp tot het vertrek van de pomp, reiniging van alle materieel inbegrepen.
 9. Pompdefect
  Wij aanvaarden geen enkele aangerekende kost voor het mechanisch defect van onze betonpompen.
 10. Water en cement
  De klant zal gratis water en ongeveer 50 kg cement ter beschikking stellen, nodig voor het opstarten van de pomp.
 11. Overmacht
  Gevallen van overmacht zoals stakingen, hetzij algemene of gedeeltelijke, in onze werkhuizen of bij onze leveranciers, lock-outs, ongevallen, brand in onze werkhuizen en in het algemeen alle gedwongen verminderingen van bevoorrading en fabricage evenals transportmoeilijkheden, verkeersopstoppingen op de openbare wegen, vorst, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog, ontslaan ons van alle schadevergoedingen en alle verplichtingen. Deze opsomming is gegeven bij wijze van voorbeeld en geenzins limitatief.